Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Organizacja urzędu

Kierownictwo

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

 

Udostępnianie informacji publicznej


Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia (Dz.U.2014.782 - tekst jednolity ze zm.).
W przypadku nieodnalezienia interesującej Państwa informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Inspektoratu, prosimy o przesłanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Forma wniosku jest dowolna.

 

 

 

 

Ponowne Wykorzystywanie Informacji Publicznej


W dniu 29 grudnia 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.z 2011 r., Nr 204, poz. 1195), która wprowadza nowy tryb - udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania.
Zmiana prawa ma na celu implementowanie do krajowego porządku prawnego wskazanego wyżej trybu dostępu do informacji publicznej oraz zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznych, które zostały określone w dyrektywie 2003/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. dotyczącej ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że Wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także informację o wysokości opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.
W przypadku wydania przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii następujących decyzji:
- o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania,
- o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz/lub o wysokości opłat,
wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Głównego Lekarza Weterynarii w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Ponadto uprzejmie informujemy, że wnioskodawcy przysługuje prawo do skarżenia odmowy przekazania informacji publicznej do ponownego wykorzystywania i prawo do skarżenia zaoferowanych warunków ponownego wykorzystywania informacji, które jego zdaniem naruszają ustawę lub wysokość opłaty.

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek:
Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:
- informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo
- wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach
innych niż zostały dla tej informacji określone.
Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

I. Informacje opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach oraz udostępnione w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej:

1. Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach oraz udostępnioną w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej, jest zobowiązany w tym zakresie do podania:

a) źródła pozyskania danych poprzez umieszczenie dopisku o treści: „Źródło: właściwy adres strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą w Siedlcach (URL)”;
b) czasu wytworzenia informacji przez Inspektorat, (czas wytworzenia, udostępnienia, modyfikacji informacji);
c) czasu pozyskania informacji publicznej z Inspektoratu.

2. Jeżeli podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną dokonał jej przetworzenia, zobowiązany jest do opatrzenia przetworzonego materiału komentarzem zawierającym informację o wykorzystaniu pozyskanego z Inspektoratu materiału w zmienionej formie.

3. Inspektorat nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.

4. Inspektorat nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji publicznej będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) lub bazą danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z  późn. zm.), przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Inspektoratowi, bądź wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

II.   Informacje przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej:
Do ponownego wykorzystywania informacji publicznej przekazanej na wniosek mają zastosowanie warunki określone w ust. 1, przy czym w miejscu adresu strony internetowej należy wskazać datę oraz znak sprawy, które znajdują się w odpowiedzi na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.
Zgodnie z art. 23c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania może zostać nałożona opłata jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

III.  Opłaty
Każdorazowo przy przekazywaniu informacji publicznej na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Inspektorat może określić inne warunki jej ponownego  wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 23b ustawy o  dostępie do  informacji  publicznej.

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 30.11.2011
Data modyfikacji : 10.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Nurzyński

Opcje strony

do góry