Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

Załatwianie spraw

Aktem prawnym regulującym sposoby przyjmowania i załatwiania spraw jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

 

Informacja w sprawie zasad rozpatrywania skarg i wniosków
w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii z siedzibą
w Siedlcach

 

Zgodnie z art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego każdy ma prawo składać do organów władzy publicznej petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiotem SKARG może być zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Weterynaryjnej, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Tryb załatwiania skarg i wniosków w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii
z siedzibą w Siedlcach określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

 

1.   Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii i jego Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godzinach od 1300 do 1600.

2.   Obsługą, ewidencją oraz ustalaniem kolejności przyjęć obywateli określonych w pkt. 1 zajmuje się stanowisko ds. obsługi sekretariatu.

3.   W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie obywateli odbywa się w najbliższy dzień powszedni na zasadach określonych w pkt. 1.

4.   Pracownik lub pracownicy wyznaczeni przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii przyjmują obywateli w sprawach interwencji, skarg i wniosków w dniach i godzinach pracy Inspektoratu. Wyznaczony pracownik przyjmuje obywateli w poniedziałki także po godzinach pracy, do godziny 1700

 

Skargi wniesione do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z siedzibą
w Siedlcach rozpatruje Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

Metadane

Data publikacji : 30.11.2011
Data modyfikacji : 17.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Wójcik
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Nurzyński
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Nurzyński

Opcje strony

do góry